Ważne Terminy

1.02.2016 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (13):
  • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2015 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8CPIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
  • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2015 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2015 r.
  • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2015 r. (PIT-16A)
  • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. (PIT-4R)
  • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. (PIT-8AR)
  • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
  • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2015 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2015 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
  • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2015 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
  • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2015 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2015 r. (CIT-6R)
  • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop

8.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (3):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.02.2016 (środa)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
  • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2016 r.

15.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

22.02.2016 (poniedziałek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
  • wpłata za styczeń 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za styczeń 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za styczeń 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2016 r.
  • wpłata na PFRON za styczeń 2016 r.
  • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
  • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

25.02.2016 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7VAT-8VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2016 r.

29.02.2016 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2015 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2015 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2015 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2015 r. (PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2015 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2015 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2015 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące